mobile

מכון תורת האדם לאדם בראשות הרב צבי וינברגר והרב ברוך חפץ, קם במטרה להחיות את המצוות שבין אדם לחבירו, שאינן בממון, ולהפיץ לימוד תורה זו וקיומה הלכה למעשה בכל שכבות הציבור

על ידי כך להגביר את הזהירות בכבוד הזולת ושלומו
הוספת אהבת ישראל ועשיית חסד בכלל.

המכון נוסד בשנת תשנ"ט בעיר הקודש צפת, ובמשך השנים הוצאה לאור סדרת ספרים חשובים בתחום המצוות שבין אדם לחבירו. אתר זה בא לחשוף את פעולות המכון לצבור הרחב וגם לשמש כבמה לבירורים ושאלות בתחום

קטגוריות נושאים

שאל את הרב