בדף זה אנו פותחים בפני הציבור את אוצר המקורות של המכון. האוספים האלו באים לרכז דברי חכמינו, מפרשים ופוסקים, בכל מצוה ומצוה, ובדגש מיוחד על המקורות הנוגעים להלכה. החל מהפסוקים בתורה ונ"ך, דרך מאמרי חז"ל, במדרשי הלכה ובש"ס, ראשונים (חומר עשיר נמצא במוני המצוות) ואחרונים.

האוסף מחולק לשני חלקים: "מקורות ערוכים" ו"צילומים". בראשית המחקר של כל מצוה עסקנו באסיפת החומר והוא מופיע כאן בחלקו בחלק הצילומים. במקורות הערוכים לא יכולנו להכניס את כל הספרים בלשונם ונקטנו בקו זה: דברי הראשונים כולם לצטט ממש בלשונם, ובאחרונים לפי שיקול הדעת, קטעים יסודיים, ולפעמים ציטוטים מתוך ספרים שאינם מצויים כל כך.

מקורות אלו שמשו כ"ספר לימוד" בכמה ישיבות וכוללים שרצו להקדיש זמן קבוע ללימוד בצוותא. יש רשות לכל מאן דבעי להוריד קובצים מכאן ולהכין ספרי לימוד לפי הצורך.

מקורות

אונאת דברים

מקורות ערוכים

אמת ושקר

מקורות ערוכים

בצדק תשפוט

מקורות ערוכים

גניבת דעת

מקורות ערוכים

הכאה

מקורות ערוכים

הלבנת פנים

מקורות ערוכים

ואהבת לרעך

מקורות ערוכים

והלכת בדרכיו
גמילות חסדים

מקורות ערוכים

לא תחמוד

מקורות ערוכים

לא תעמוד
על דם רעך

מקורות ערוכים

לשון הרע סיפור

מקורות ערוכים

לשון הרע קבלה

מקורות ערוכים

מחלוקת

מקורות ערוכים

עינוי יתום ואלמנה

מקורות ערוכים

פיוס ומחילה

מקורות ערוכים

צדקה

מקורות ערוכים

קללה

מקורות ערוכים

שאילת שלום

מקורות ערוכים

לא תשנא

מקורות ערוכים

לא תקום
ולא תטור

מקורות ערוכים

תוכחה

מקורות ערוכים

מפני שיבה

מקורות ערוכים

כללי

מקורות ערוכים

חוברות

גזל נכרי

הגר"י סנלנטר והחפץ חיים

חוברות

איסור מזיק

גונב למיקט

חוברות

כבוד הבריות

כופין על מידת סדום

חוברות

פריקה וטעינה וצב"ח באדם

תינוק שנשבה