מנהג מהרש"ל

לומר אחר ברכת התורה בבוקר שלושת הפסוקים העוסקים במצוות שבין אדם לחבירו, והם: לא תלך רכיל בעמיך לא תעמוד על דם רעך אני ה'. לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. לא תקום ולא תסור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'. במקום הפסוקים של ברכת כהנים יברכך ה' וישמרך וגו' שאנו אומרים היום. וזה מתוך חשיבותו של פרשה קטנה זו בפרשת קדושים שהוא כולל כל התורה והן כללים גדולים ליראת ה'.

וז"ל בשו"ת מהרש"ל סימן נו:  …אני נוהג לומר ברכת התורה מיד אחרי שנטלתי ידי בביתי, וכך אני מברך תחלה ברכת התורה ג' ברכות, ואח"כ ג' פסוקים מתורה, ואלו הן פסוקים של תורה בפרשת קדושים לא תלך רכיל עד ואהבת לרעך כמוך אני ה', שהוא כולל כל התורה כדאיתא בפרק במה מדליקיך בעובדא דהלל, והם כללים גדולים ליראת האל, עכ"ל.