ה"יסודות" של "בנין" התורה

ספר הכוזרי (ב מט, עמוד קיח הוצאת גנזי) קובע שרק לאחר השלמת חוקי המוסר השכליים תבוא השלימות הנובעת מקיום החוקים האלהיים, ובלשונו: "התורות האלוהיות לא תשלמנה אלא אחר השלמת התורות המנהגיות והשכליות".  ובעלי המוסר ראו רעיון זה במאמר חז"ל הידוע  דרך ארץ קדמה לתורה, והסבירו זה כמשל היחס שבין ה"יסוד"ל"בנין" שיציבותו וחזקו של היסוד מחזיק את בנין שעליו